113b Golders Green Rd, London NW11, UK, Location

מזוזה מהודרת לבית ולמשרד | ברכה, הצלחה ושמירה | תתחדשו

£
תרום 28 או 36 לקבלת מזוזה מהודרת
Personal Info

Donation Total: £1.00

שומר דלתות ישראל – המזוזה

על מצוות המזוזה נאמר בתורה: “וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך” (דברים ו,ט)

המזוזה היא מצוה אשר העם היהודי רוחש כלפיה חיבה מיוחדת. נדיר לגלות בית יהודי, או משרד ובית-עסק השייכים ליהודי, בלא שתהיה מזוזה קבועה בפתחיהם. כל יהודי חש, שבלי מזוזה אי-אפשר להכנס לבית. זהו ביטוי לקשר העמוק שבו קשור כל יהודי למצוות התורה ולמצווה המסמלת אותן – המזוזה

למזוזה משמעויות אחדות. היא משמשת כסמל, “סמל מעמד” – אות למעמד יהודי. היא גם מהווה כעין תזכורת מתמדת לבתי הבית. בכל עת שהיהודי עובר בפתח שהמזוזה קבועה בו – הוא מבחין בה וזוכר את יחודו היהודי ואת התפקיד המוטל עליו בתור שכזה

אולם עיקר חשיבותה של המזוזה הוא בכך, שהיא משרה את קדושתו של הבורא בבית היהודי. את המזוזה כותב “סופר סת”ם” (אדם שמלאכתו לכתוב ספרי-תורה, תפילין ומזוזות) על-גבי קלף, בזהירות ובהקפדה, בקדושה ובטהרה. כתוצאה מכך הופך הקלף הזה, כאשר הוא נקבע בפתחי הבית, לחפץ קדוש; קדושת הבורא שורה בו

כשיהודי קובע, איפוא, מזוזות כשרות בפתחי ביתו – הוא מעמיד את הבית, על כל חדריו, תחת חסותו של הבורא. מרגע קביעת המזוזות תשרה בבית קדושתו של הקדוש-ברוך-הוא. הבית היהודי הופך על-ידי-כך למעין מקדש- זוטא לשכינה

נקודה זו מסבירה מדוע יש למזוזה סגולה לשמירה ולהגנה. כאשר הבית נמסר לרשות הבורא – מובן שהוא שומר ומגן עליו ועל המתגוררים בו. המקורות המסבירים את מהות המזוזה אף מדגישים, כי המזוזה מגינה על בני הבית גם בעת צאתם ממנו, זאת על סמך הפסוק (המתייחס כלפי המזוזה): “ה’ ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם” (תהילים קכא,ח)

אולם ברור, שתכונה זו קיימת רק במזוזה כשרה. מזוזה פסולה מאבדת סגולה זו; הקדוש-ברוך-הוא אינו שורה בו. לכן חשוב כל כך להבטיח את כשרותן של המזוזות. כשהמזוזות הן כשרות, הן מגינות על הבית ועל יושביו והן גם מקרינות סביבן אור יהודי וקדושה.

לכן מחבב עם ישראל מצוה זו ולכן נוהגים יהודים לנשק את המזוזה באהבה ובשמחה, כשם שמנשקים את בפר-התורה

כללים בסיסיים במזוזה

בכל פתח. חשוב לדעת, כי יש לקבוע מזוזה לא רק בפתח הבית, אלא גם בפתח כל חדר מחדרי הבית (מלבד חדרי שירותים וכדומה)

לבדוק את כשרות המזוזות מעת לעת. המזוזות, גם אם היו כשרות, עלולות להיפסל במשך הזמן מסיבות שונות. בעיקר אורבת סכנה זו למזוזות הזולות והמשוחות (ראה בהמשך). לכן חשוב למסרן מידי פעם לבדיקה אצל סופר סת”ם מוסמך. את המזוזות הזולות יש למסור לבדיקה לפחות פעם אחת בשנה, ואת היקרות יותר – פעמיים בשבע שנים. (אולם נהוג, למסור כל מזוזה לבדיקה פעם בשנה והזמן הראוי לכך הוא בחודש אלול)

כללי יסוד ברכישת מזוזות

יש לקבוע בצער רב, כי שוק התפילין והמזוזות הינו פרוץ ביותר. השוק מוצף במספר רב של מזוזות מזוייפות (מודפסות, מצולמות וכדומה) או פסולות. רבים מנצלים את חוסר-הידע של ההמון ומשווקים מזוזות שאינן שוות יותר מפיסת-נייר. לכן אין לסמוך על חזות חיצונית ועל הנחות-יסוד שלא תמיד יש להן כיסוי. יש לרכוש תפילין ומזוזות רק במקום מהימן ומידי אנשים ירא-שמים באמת

יש לוודא היטב כי המזוזה עברה הגהה על-ידי סופר סת”ם ירא-שמים

יש להכיר את ההבדל הבסיסי בין קלף משוח לקלף בלתי משוח. הקלף, במקורו, אינו נוח כל כך לכתיבה. לפיכך יש המושחים אותו בסיד מסויים, דבר המקל על מלאכת הכתיבה. משיחה זו כשרה מבחינת ההלכה, אולם היא מקצרת ביותר את אורך-שנותיהן של התפילין ושל המזוזות שנכתבו על הקלף המשוח. הם הופכות רגישות לשינויי מזג-האויר, ללחות וכדומה. מזוזות מעטות (מהסוג הזה) מצליחות לשמור על כשרותן מעבר לשנה אחת

המזוזות והתפילין הללו הן אמנם זולות יותר, אולם, כאמור, טיבן ירוד. גם רמת ההקפדה בכתיבתן היא, בדרך כלל, נמוכה יותר. לכן עדיף לשלם יותר ולרכוש תפילין ומזוזות הכתובות על קלף בלתי-משוח מאשר להסתכן בטיב שעלול להיות מפוקפק. ההשקעה ב”משוחות” פשוט אינה כדאית מעבר לטווח הקצר ביותר, מה עוד שהיא גם אינה מבטיחה את קיום המצווה כראוי

בקהילה הישראלית גולדרס-גרין ניתן לרכוש תפילין ומזוזות באיכות טובה וגם לקבל ייעוץ והסברה במאור-פנים

מהלכות המזוזה

מצוות המזוזה חלה לגבי כל חדר קבוע ששטחו כ2- מ”ר ומעלה ושיש לו צורת פתח, אפילו אין עליו משקוף. חדרי שירותים ואמבטיה וחדרים ארעיים (כסוכה וכדומה) פטורים מן המזוזה. משרדים, חנויות, מפעלים וכדומה – חייבים במזוזה. גם שערי חצרות וחדרי-מדריגות חייבים במזוזה (בתנאי שיש להם צורת פתח).

קובעים אותה על מזוזת-הפתח הימנית, בשליש העליון שלה. יש לקבוע אותה באלכסון, כך שהקצה העליון שלה (שעליו רשומה האות “ש”, מהשם “ש-ד-י”) יהיה מופנה פנימה.

בפתחים של חדרים פנימיים מתעוררת שאלה, איזה צד הוא הימני: צד ימין של הנכנס או של היוצא. קובעים זאת לפי מבנה הדלת. כשהדלת נפתחת לתוך החדר – נקבעת המזוזה בצד ימין של הנכנס אל החדר. כשהדלת נפתחת אל מחוץ לחדר – נקבעת המזוזה בימינו של היוצא ממנו. בפתחים שיש בהם דלתות הזזה ההגדרה היא – “רוב השימוש”. קובעים את המזוזה בימינו של הנכנס מהחדר שבו משתמשים פחות אל החדר שבו משתמשים יותר. (כללים אלה חלים גם על חדר פנימי שיש לו פתח אחד בלבד).

המזוזה צריכה להיות מגוללת (לא מקופלת! הקפל עלול לפסלה) באורכה, כשכיוון הגלילה הוא מסוף השורות אל תחילתן (מ”אחד” אל “שמע”). כדאי לעטפה בניילון כדי למנוע חדירת לחות. קובעים אותה כשהיא עומדת זקופה (“שמע” למעלה והפסוק האחרון למטה) ולא הפוכה. האותיות “ש-ד-י, שעל גבה צריכות להיות מופנות לעבר מזוזת-הפתח הנגדית.

לפני שקובעים מזוזות בבית יש לברך ולומר (ברכה אחת פוטרת כמה מזוזות הנקבעות בזו אחר זו): “ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וציוונו, לקבוע מזוזה