113B Golders Green Rd, London NW11, UK, Location

Friday Night & Shabbat Kiddush Meal | קידוש וסעודת שישי-שבת

£

sign-up form | טופס הרשמה

Number of participants | מספר משתתפים

Entrance fee from age 4 | התשלום מגיל 4 ומעלה
Adults | מבוגרים:
Children (4-12) ילדים:
Phone | טלפון:
Babies (0-4) תינוק:
Date | אני מעוניין להשתתף בסעודת שישי בתאריך:
Friday night/Shbbat Morning Kiddush & Meal | קידוש וסעודת שישי בערב ויום שבת:
Names of Guests | שמות הנרשמים:
Personal Info

Donation Total: £1.00

קידוש וסעודות שישי-שבת בגולדרס-גרין מהווים הזדמנות לחווית השבת בלתי נשכחת באטמוספירה ישראלית עם מיטב מאכלי הבית היהודי בליווי שירים וזמירות השבת ובתיבול דברי רעיונות מרתקים על פרשת השבוע. רגעים של התעלות לגוף ולנשמה. אחווה הדדית של מטיילים ישראליים לצד חברי קהילה, משפחות וקבוצות. שולחן השבת פתוח לכל יהודי בהשראת מפעלו הכביר של הרבי מלובביץ ודאגתו הכנה לכל יהודי ויהודיה בכל קצווי-תבל